Přejít k obsahu

STIPENDIJNÍ PODPORA INTERSTUD

 1. Základní informace o projektu INTERSTUD
 2. Základní podmínky pro přijetí do stipendijního projektu INTERSTUD
 3. Výběrové řízení pro zařazení do stipendijního projektu
 4. Pravidla stipendijní podpory Interstud
 5. Kontaktní osoba

Základní informace o projektu INTERSTUD

Hlavním cílem projektu INTERSTUD Západočeské univerzity v Plzni je podpora nadaných zahraničních studentů. Projekt se zaměřuje prioritně na studenty ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí a studenty se specifickými potřebami, kterým bude po dobu jejich studia vypláceno mimořádné stipendium.  Tato stipendijní podpora je určena studentům, kteří se přihlásí do prezenčních programů vyučovaných v českém jazyce. Do projektu se mohou přihlásit uchazeči z celého světa.

Projekt je zahrnut do institucionálního plánu ZČU na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

Základní podmínky pro přijetí do stipendijního projektu INTERSTUD

-  ukončené středoškolské vzdělání (uchazeči o studium v bakalářském programu) nebo bakalářské vzdělání (uchazeči o studium v navazujícím magisterském programu). 

-  výborné studijní výsledky

-  doložení dokladu (certifikát) o zkoušce z ČJ na minimální úrovni B1 

-  doložení dokladu o vzniku nároku na sociální podporu nebo odbornou zprávu z diagnostického vyšetření

Uchazeči o studium se stipendijní podporou projektu INTERSTUD se mohou přihlásit pouze na celé studijní programy (bakalářské a navazující magisterské) přednášené v českém jazyce, a to na následující fakulty, které jsou do projektu zapojeny:

 • Fakulta aplikovaných věd

 • Fakulta ekonomická

 • Fakulta elektrotechnická

 • Fakulta filozofická

 • Fakulta pedagogická

 • Fakulta strojní

 • Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (uchazeči se řídí podmínkami přijímacího řízení vyhlášeného Fakultou designu a umění LS, přihlášku do projektu INTERSTUD vyplňují během talentových zkoušek)

Výběrové řízení pro zařazení do stipendijního projektu

Registrace uchazečů do projektu INTERSTUD probíhá prostřednictvím přihlášky "PŘIHLÁŠKA DO PROJEKTU INTERSTUD", jenž je přístupná v termínu od 1. 11. 2019 do 29. 2. 2020.

Vyplněný a vytištěný elektronický formulář "PŘIHLÁŠKA DO PROJEKTU INTERSTUD", odešle uchazeč společně s požadovanými dokumenty na adresu koordinátora projektu INTERSTUD do 15. 3. 2020 (International Office - Lenka Porazilová, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 30100 Plzeň). Přiložené dokumenty musí být úředně ověřené kopie přeložené do českého nebo anglického jazyka.

přihláška

Seznam požadovaných dokumentů

Doručené přihlášky včetně požadovaných a přiložených dokumentů projdou formální kontrolou na IO, které je spolu s návrhem na udělení stipendia předá příslušné fakultě. Následně fakulty rozhodnou o zařazení/nezařazení uchazeče. Uchazeč je o tomto rozhodnutí informován poslední týden v únoru.

Vybraní uchazeči vyplní e-přihlášku ke studiu na ZČU a uhradí administrativní poplatek za přijímací řízení. Bez splnění této povinnosti bude uchazeč z projektu INTERSTUD vyřazen.

Vybraní uchazeči se budou řídit podmínkami vyhlášeného přijímacího řízení dané fakulty, která v řádném termínu vydá rozhodnutí o přijetí/nepřijetí studenta ke studiu na ZČU. Student bude zapsán ke studiu ve standardním termínu, a to pouze v případě splnění podmínek vyhlášeného přijímacího řízení (např. doložení nostrifikace předchozího vzdělání).

Výjimku z výše popsaného výběrového řízení má Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara . Vzhledem k povaze studia si fakulta sama vybírá stipendisty, a to na základě výsledků talentových zkoušek.

Pravidla stipendijní podpory Interstud

První výplatu stipendia obdrží student v září.

Stipendijní podpora  INTERSTUD je vyplácena studentům v prvním roce studia, v následujících letech je stipendium vypláceno fakultou. Výše stipendia je v 1. roce studia 6 000 Kč měsíčně a může být sníženo z důvodu hrubého porušené studijního řádu.  Jakmile je stipendium přiznáno, není možná změna fakulty ani studijního programu či oboru studia.

Kontaktní osoba

Lenka Porazilová, International Office, e-mail: porazilo@rek.zcu.cz, tel.:  +420 377 635 767

 

 

 

 

 

 

 

Patička