Přejít k obsahu

Bilaterální dohody ZČU

Západočeská univerzita má uzavřené meziuniverzitní smlouvy, které většinou umožňují krátkodobé či dlouhodobé pobyty. Záleží na konkrétním textu každé smlouvy o spolupráci. Bližší informace o dohodách, které máme uzavřeny se zahraničními partnery naleznete v seznamu.

Chcete-li uzavřít meziuniverzitní smlouvu, můžete použít tyto vzory:

Smlouva o spolupráci

Partnership Agreement

Dokumenty si můžete přizpůsobit dle potřeby. Dobrým pomocníkem může být i pracovní plán. Každou smlouvu doprovází Průvodní list smlouvy. Bez tohoto dokumentu nelze smlouvu podepsat.
Je-li smlouva uzavřena v cizím jazyce musí k ní být připojen překlad smlouvy. Je také možné vyhotovit překlad relevantních částí smlouvy.

Dokumenty předejte na International Office ZČU, Kontaktní osoba: Mgr. Romana Suchá, Ph.D., tel. 377 635 713, e-mail: sucharom(at)rek.zcu.cz
Dále následuje kontrola OPR a podpis pana prorektora. Poté co se smlouva vrátí podepsaná od partnerské strany, IO zajistí evidenci na EO.

Postup při uzavírání smluv popisuje směrnice rektora 5R2005. Úplné znění spolu s ostatními normami je zveřejněno také na strankách Legislativa ZČU. Přístup k vnitřním normám je možný též prostřednictvím databáze norem INIS.

Odkazem či textem této normy pak lze oprávnění k podpisu v případě potřeby prokázat.

 Cizojazyčné ekvivalenty názvu ”Západočeská univerzita v Plzni”

Anglicky: University of West Bohemia 
Francouzsky:  L’Université de Bohême de l’Ouest 
Německy:  Westböhmische Universität 
Španělsky:  Universidad de Bohemia Occidental 
Rusky:  Западночешский университет 
Latinsky:  Universitas Bohemiae occidentalis 

 

Překlad cizojazyčné smlouvy:

- Překlad cizojazyčné smlouvy se řídí podle čl. 3 odst. 2 směrnice rektora č. 5R/2005. Postup uzavírání smluv zajišťuje zpracovatel.
Zpracovatelem pak je útvar, kterého se problematika smlouvy týká (fakulta, katedra, odbor, ...). 
Všechny smlouvy jsou meziuniverzitní, právní subjektivitu má ZČU jen jako celek.
Jazykové verze smluv musí vždy souhlasit.
Doporučujeme do smlouvy napsat informaci, zda-li je vyhotovena v jazyk. mutacich. Např: smlouva je vyhotovena ve dvou identických kopiích v českém a anglickém jazyce. Každá strana obdrží jednu českou a jednu anglickou kopii.

Podpisy na smlouvě:
Před podpisem smlouvy musí být parafována OPR oddělením. Teprve pak je smlouva předána kanceláři prorektora k podpisu. Ustanovení čl. 29 platného Statutu ZČU, upravuje kdo za ZČU rozhoduje, jedná a podepisuje jménem ZČU. Dle odst. 2 uvedeného článku se může kromě osob oprávněných ze statutu  za ZČU podepisovat i jiná osoba (např. na základě zplnomocnění).

 

Patička