Přejít k obsahu

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Výběrové řízení do programu INTER, tj. freemovers je plně v kompetenci jednotlivých fakult. Informace o způsobu a termínu výběrového řízení poskytnou fakultní koordinátoři na každé fakultě.

Vyhlašována jsou nejčastěji tři kola výběrového řízení:

1. kolo - první polovina října / první polovina prosince

2. kolo - první polovina února

3. kolo - první polovina dubna

Více informací naleznete na stránkách každé z fakult.

 

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK - grant

Výše finančního příspěvku, tj. grantu z projektu se odvíjí od státu cílové destinace. Aktuální sazby finančních příspěvků 2020.

  

POSTUP VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Každá z fakult ZČU si určuje svůj postup a podmínky výběrového řízení. Pokud není uvedeno jinak jsou vždy požadovány níže uvedené dokumenty.

1) v první fázi student odevzdá k výběrovému řízení formuláře:

2) o výsledku výběrového řízení je student informován fakultou

3) SAF a LA studentů vybraných v řízení jsou zaslány koordinátorovi projektu v International Office

4) koordinátor v International Office kontaktuje studenty vybrané k výjezdu za každou fakultu a vyzve je k podpisu Účastnické smlouvy (ÚS)

5) po podepsání Účastnické smlouvy je studentovi vyplacen finanční příspěvek z projektu, jehož celková výše je uvedena v této smlouvě

6) pokud studenti provádějí změny v LA musí vyplnit formulář:

7) v poslední fázi student účastnící se stáže odevzdá:

  

FORMULÁŘE, které je student povinen odevzdat PŘED VÝJEZDEM:

  • Student Application Form/SAF - přihláška studenta k výjezdu v rámci tohoto projektu. Formulář musí být potvrzen vysílající institucí – fakultním koordinátorem fakulty ZČU, na které student studuje a přijímající  institucí, na které bude student studovat v zahraničí (doplnit údaje o kontaktní osobě/pracovišti včetně razítka a podpisu oprávněného osoby na přijímající instituci). Přijímající instituce musí potvrdit dobu, na kterou studenta přijímá.

  • Learning Agreement/LA - studijní smlouva či studijní plán studenta na přijímající instituci. LA se podepisuje za vysílající i za přijímající instituci. Za ZČU podepisuje fakultní koordinátor dané fakulty na ZČU, na které student studuje.

Studenti vyjíždějící za účelem sběru dat či výzkumu pro svou bakalářskou, diplomovou či disertační práci nechají LA parafovat svým vedoucím práce/školitelem na ZČU.

  • Účastnická smlouva/ÚS - dokument shrnující závazné podmínky výjezdu a je nezbytná k výplatě finančního příspěvku. Tento dokument připraví koordinátor programu INTER, tj. freemovers v International Office. Podepisuje se ideálně ca 1 měsíc před odjezdem.

FORMULÁŘE, které může student potřebovat BĚHEM VÝJEZDU:

  • Changes to original proposed Learning Agreement/CH_LA - dokument o změnách v původní studijní smlouvě/plánu studenta. Vyplňuje se v případě, že student svou studjní náplň mění v průběhu výjezdu. Změny se provádí ca do 1 měsíce od data příjezdu na přijímající instituci. LA se podepisuje za vysílající i za přijímající instituci. Za ZČU podepisuje fakultní koordinátor fakulty na ZČU, na které student studuje.

FORMULÁŘE, které je student povinen odevzdat PO VÝJEZDU:

  • Transcript of Records/ToR - výpis dosažených výsledků studia v zahraničí. Tento dokument musí být řádně potvrzen od přijímající instituce. Na ToR musí být také uvedeno datum od kdy do kdy byl student na studijním pobytu. Toto datum se musí shodovat s datem uvedeným v Účastnické smlouvě! V případě kratšího data uvedeného na ToR, může být student vyzván k vrácení poměrné částky přiděleného finančního příspěvku (za nedodržení stanovené doby pobytu).

Případně bude akceptován ToR na jiném tiskopisu, který vydá přijímající instituce.

  • Závěrečná zpráva/ZZ - závěrečný dotazník k průběhu studijní stáže. Student vyplňuje podle osnovy a poté zprávu zašle na email: mcharlam@rek.zcu.cz do ca 1 měsíce od ukončení studijního pobytu.

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY studentů k nahlednutí

Patička