Přejít k obsahu

Mobilitní program INTER, tj. freemovers

Tento mobilitní program je realizován za podpory Rozvojových programů MŠMT ČR a Institucionálního plánu ZČU. Schvalován je vždy na kalendářní rok.

 

VÝJEZDY mohou být uskutečňovány v rámci:

A) bilaterálních smluv o přímé spolupráci mezi institucemi (NEJEDNÁ SE o meziinstitucionální smlouvy ERASMUS+)
Vyslání studentů v rámci této mobility je podmíněno smlouvou o vzájemné spolupráci mezi ZČU a přijímající institucí. Informace o spolupracujících institucích poskytnou fakultní koordinátoři jednotlivých fakult. Seznam uzavřených bilaterálních smluv.

B) „freemovers“
Student si veškerou administraci spojenou s přijetím a studijním pobytem na zahraniční instituci zařizuje sám. U této formy výjezdu nemusí mít ZČU s přijímající vzdělávací institucí uzavřenou bilaterální smlouvu. 

Takže student může vyjet buď na základě uzavřené bilaterální smlouvy (bod A) nebo, pokud si najde přijímající instituci, s kterou není uzavřena bilaterální smlouva, a domluví si zde své přijetí, jako tzv. freemover (bod B).

 

Pro obě varianty platí následující PODMÍNKY PROGRAMU: 

 • Vyslání studenta je podmíněno souhlasem vysílající instituce (fakulty ZČU, na které student studuje) a přijímající zahraniční instituce.

 • Musí se vždy jednat o zahraniční výjezd, který odpovídá jednomu z účelu studijní stáže (viz informace níže).

 • Vyjíždět mohou studenti prezenčního i kombinovaného studia bakalářských, (navazujících) magisterských nebo doktorských studijních programů.

 • Studenti během svého studijního pobytu v zahraničí nesmějí přerušit studium na ZČU.

 • Délka studia studenta na ZČU se jeho zahraničním pobytem nezbytně neprodlouží.

 • Minimální délka studijního pobytu je 30 dní.

 • Studijní pobyt nesmí být spolufinancován z dalších zdrojů (především Erasmus+).

 • Výjezdy je možné uskutečnit od ledna do prosince daného roku

 • Předměty/kurzy studované na přijímající instituci musí souviset se studovaným oborem na ZČU. V zájmu studenta je, aby se co nejvíce shodovaly se studijním plánem na ZČU, aby bylo možné je následně uznat do studia.

  

ÚČEL zahraniční studijní stáže:

 • Absolvování celého semestru výuky na zahraniční instituci splněním v případě zemí s ECTS systémem min. 20 ECTS kreditů a zemí bez ECTS systému splněním min. čtyř, popř. více předmětů.
 • Zpracování podkladů/výzkumu pro bakalářskou, diplomovou či disertační práci včetně sběru materiálů, např. v knihovně, archívu apod.
 • Jazykový či jiný odborný kurz. Jazykový kurz se týká především studentů, jejichž hlavním oborem je studium daného jazyka. Popř. se bude akceptovat výjezd studenta na odborný jazykový kurz v rámci specializovaných kurzů (většinou letní školy) organizované zahraničními univerzitami.

 

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK - grant:
Výše finančního příspěvku, tj. grantu z projektu se odvíjí od státu cílové destinace. Aktuální sazby finančních příspěvků 2020.

Patička