Přejít k obsahu

Pravidla programu Erasmus+ : Erasmus

Vážené studentky, vážení studenti!    
                         
Program ERASMUS je jednou z možností získání grantu pro studijní stáž v zahraničí. ERASMUS je jedním z podprogramů vzdělávacího programu Evropské unie, je zaměřen na rovnocennou spolupráci vysokých škol zemí Evropské unie. Západočeská univerzita v Plzni je zapojena v tomto programu od akademického roku 1998/99.

Od roku 2014 je  program Erasmus součástí souhrnného projektu EU ERASMUS+

podmínky účasti: http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/pro-studenty/

Výběrové řízení
Termín a způsob výběrového řízení do programu Erasmus je plně v kompetenci fakulty. Více informací tedy nutno hledat na webu fakulty/kateder anebo přímo u garantů jednotlivých Erasmus smluv.

Do výběrového řízení se mohou hlásit:
• studenti, kteří budou mít v době zahraničního pobytu ukončený minimálně první rok Bc.studia. Nedoporučujeme výjezd v posledním semestru studia!
• studenti, kteří jsou na své domovské vysoké škole zaregistrováni jako řádní studenti denního, kombinovaného, distančního, doktorského studia.

Vybraní studenti vyplní přihlášku, kterou naleznou na našich webových stránkách (sekce Formuláře). Přihlášku odevzdají při výběrovém řízení na fakultě. Přihlášky vybraných studentů jsou následně odevzdány na oddělení Zahraniční vztahy. Zahraniční instituce je e-mailem informována o vybraných studentech ze ZČU a následně jim zašle své instrukce a požadavky. 

Počet vyslaných studentů i délka jejich pobytu může být ještě dodatečně změněna v závislosti na výši přidělených finančních prostředků z MŠMT.
 
Jak postupovat?

Sledujte zprávy o výběrovém řízení na Vaší fakultě, případně kontaktujte osoby, jejichž jména jsou uvedena u jednotlivých stáží v tabulce.

Výběrové řízení vyhlašuje a pořádá fakulta, katedra nebo osoba uvedená v tabulce - přehledu studijních stáží podle jednotlivých fakult. Tyto útvary nebo fakultní koordinátoři rozhodují o termínu a způsobu výběrového řízení a také o výběru studentů.

 
PŘED ODJEZDEM NA STÁŽ:

Pojištění

Studenti jedoucí na stáž Erasmus by měli mít sjednané cestovní pojištění. Česká republika je členem Evropské unie, kde můžete použít pojištění od české zdravotní pojišťovny, ale jen ve velmi omezených případech. Zákonné pojištění zdaleka nenahrazuje komerční cestovní pojištění. Mezi hlavní důvody patří:

  • v zahraničí jsou převážně soukromá zdravotnická zařízení a naše zákonné zdravotní pojištění platí pouze ve státních zařízeních. V zahraničí tvoří převážnou část právě soukromá zdravotnická zařízení
  • v komerčním cestovním pojištění je zahrnuté pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě. Toto pojištění od české zdravotní pojišťovny nekryje
  • dále od české zdravotní pojišťovny nejsou kryty asistenční služby spojené s přepravou či převozem osob zpět do České republiky

Sjednání cestovního pojištění pro studenty Erasmu není povinností, ale doporučení. Z tohoto důvodu byly vyjednány podmínky cestovního pojištění pro studenty ZČU – konkrétně cestovní pojištění (část B) pojistná smlouva č. 2000203186, která umožňuje studentům a zaměstnanců sjednání soukromého cestovního pojištění.

Vyjímku tvoří výjezdy do Turecka, kde se vyžaduje od studentů zvláštní připojištění na základě smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení, podepsané v Ankaře dne 2.10.2003 (k dohledání zde: http://www.mpsv.cz/cs/1329).

Ubytování
O ubytování si žádá sám student a to u zahraniční instituce, na kterou vyjíždí.
Zajímavá stránka s inzeráty na ubytování po celé Evrope: http://www.erasmate.com

Jazykový test online - OLS

Student je před výjezdem a po návratu povinen absolvovat on-line jazykový test v jazyce, ve kterém bude studovat v zahraničí, link mu bude zaslán automaticky před výjezdem na stáž.

Tato povinnost je zakotvena v Účastnické smlouvě.

Vyjímku mají pouze rodilí mluvčí a studenti se zkouškou na úrovni C2.

Účastnická smlouva
Student před odjezdem na stáž podepíše ÚS. Smlouvu může také podepsat zástupce studenta na základě plné moci.

Jakmile je smlouva připravena, studenti jsou o této skutečnosti informováni formou hromadného emailu a pozváni k podpisu. Studenti vyjíždějící na zimní semestr, podepisují smlouvu nejčastěji během července/srpna. Studenti vyjíždějící na letní semestr podepisují smlouvu většinou během ledna.

Každý student si na místě pečlivě prostuduje obsah Účastnické smlouvy a zkontroluje osobní údaje. V případě nesrovnalostí neprodleně uvědomí koordinátorky programu.

Přílohou Účastnické smlouvy jsou podepsané LA, Všeobecné podmínky a Erasmus+ Charta studenta.

Pokud student nesplní svoje povinnosti vyplývající ze smlouvy, může být požádán o vrácení celé části grantu či její části.

Learning agreement - LA (Studijní smlouva)
Před Vaším pobytem na zahraniční univerzitě si musíte sestavit svůj studijní program tak, aby mohl být po jeho absolvování uznán jako součást řádného studia na Západočeské univerzitě v  Plzni. Upozorňujeme Vás, že je třeba vybrané předměty prokonzultovat s garanty jednotlivých předmětů, aby byly uznány po Vašem příjezdu. Pro splnění této podmínky si všichni vyplníte na Portále formulář Learning Agreement (ikonka LA).

Vyplněný a všemi stranami řádně podepsaný formulář nám můžete zaslat naskenovaný na mail: porazilo@rek.zcu.cz nebo ho odevzdáte při Vaší osobní návštěvě v kanceláři UI112 v době, kdy bude vyzváni přijít si podepsat Vaši Účastnickou smlouvu – tento způsob odevzdání LA preferujeme. Na LA musí být Váš podpis, podpis Vašeho fakultního koordinátora (viz seznam níže) a podpis ze zahraniční instituce.

Nabídku předmětů naleznete v některých případech na internetových stránkách univerzity. V případě, že tam nabídku předmětů nenaleznete a ani Vám ji zahraniční univerzita nezašle, spojte se se zahraničním oddělením zahraniční univerzity, kde by Vám měli pomoci sestavit program nebo předat kontakt na kompetentní osobu.

Pokud dojde ke změně Vašeho studijního plánu, vyplníte si na Portále v záložce Výjezd - Changes in LA (ikonka Ch-LA). Changes v LA musí být provedeny nejpozději do 1 měsíce od počátku studia. Změny můžete na Portále uskutečnit pouze v momentě, kdy máte v kolonce Stav výjezdu na Portále stav 310 – student je na výjezdu. Pokud tam stav 310 nebudete mít uvedený v době, kdy si budete přát uskutečnit změnu Vašeho LA, kontaktuje koordinátorku programu Erasmus nebo Vašeho fakultního koordinátora, který změnu též může uskutečnit. Vyplněné Changes in Learning Agreement opět zašlete na naši adresu již se zmíněnými třemi podpisy.

Konečná podoba Learning Agreement musí souhlasit s Vaším Transcriptem of Records, který nám odevzdáte na konci Vašeho studia (kopii).

Odevzdání podepsaného formuláře Learning Agreement je podmínkou výplaty grantu před odjezdem na stáž.

Poznámky:
Sending Institution Signature (ZČU)
– pověřená osoba z fakulty, jmenný seznam viz.níže

Receiving Institution Signature (Zahraniční univerzita)
- podpis ze zahraniční instituce

Jmenný seznam ECTS fakultních koordinátorů, kteří podepisují LA:

FAV: Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.
FEK: Mgr. Ivana Kutáčová
FEL: Ing. Jan Michalík, Ph.D.
FF:   PhDr. Helena Horová, Ph.D.
FPE: Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
FPR: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
FST: Ing. Roman Čermák, Ph.D.
FZS: Mgr. Bc. Blanka Rybnerová
FDULS: Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D.

Počet kreditů zapsaných do LA

Doporučená hranice zapsaného počtu kreditů je 30 ECTS za jeden semestr studia a 60 ECTS za celý akademický rok.

Na ZČU musí každý student získat min. 20 kreditů za jeden semestr.

V případě výjezdu na celý ak. rok musí student získat za jeden semetr min. 15 kreditů, avšak v celkovém součtu vždy min. 40 kreditů za celý ak. rok.

Studenti doktorského studia dodají potvrzení od svého školitele (na zahraniční instituci, ne na ZČU) o počtu hodin konzultací za týden, o výsledcích práce a celkové hodnocení pobytu od svého školitele.

Získáním nižšího počtu kreditů, než je stanovená minimální hranice 20 ECTS, nebude splněna podmínka pro přiznání finančních prostředků grantu ERASMUS a vysílající instituce má právo uplatnit vůči studentovi finanční postih.

Předměty, které si student zapíše do své studijní smlouvy (LA) a na zahraniční instituci je úspěšně nesplní, nebudou na ZČU uznány do jeho řádného studia.

 
Výše přiděleného grantu
Výše grantu je uvedena v účastnické smlouvě. Grant nepokrývá veškeré náklady spojené s pobytem v zahraničí. Projekt Erasmus počítá s finanční spoluúčastí studentů. 

Výše grantu je zveřejněná k nahlédnutí v sekci formuláře.

Zvýšený grant pro studenty socio-ekonomicky znevýhodněné:

O navýšené socio-ekonomické stipendium Erasmus mohou žádat studenti, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu,
jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

Definice žadatele, čerpá ze zákona o vysokých školách. Všechny ostatní podmínky, jak například výše grantu atd., se však řídí pravidly programu Erasmus+.


Výplata grantu
Výplata grantu bude uskutečněna převodem na bankovní účet studenta vedený v EURech u Komerční banky. Číslo EURo účtu si student zadá na Portále (záložka EURO účet je aktivní, až když je výjezd zadán na Portále).

Grant bude studentům vyplácen jen na základě odevzdaného podepsaného formuláře Learning Agreement a podepsané Účastnické smlouvy.

PO NÁVRATU ZE STÁŽE ODEVZDÁTE:

 Transcript of records - Výsledky ze studia: Tento formulář si necháte potvrdit v závěru Vašeho studia na zahraniční univerzitě, buď nám přinesete kopii formuláře do kanceláře UI112 nebo zašlete naskenovaný dokument na mailovou adresu porazilo@rek.zcu.cz. Výsledky přijímáme na jakémkoli formuláři, nemusí se jednat o formulář ZČU. Tento dokument odevzdáte do 1 měsíce po ukončení pobytu, pokud to je možné.

Confirmation of Erasmus Study Period - Potvrzení o délce studijního pobytu: Musíte dodržet minimální délku pobytu uvedenou v Účastnické smlouvě. Nejlépe, pokud se data potvrzená ve formuláři Confirmation of Erasmus Study Period souhlasí s daty, která byla uvedena v Účastnické smlouvě. V případě, kdy je délka studia vepsaná v Transcriptu, není třeba dokládat zvlášť dokument Confirmation of Study Period. Dokument Confirmation odevzdáte do 14 dnů po ukončení pobytu v kanceláři UI 112 (originál).

Jazykový test online – tento test Vám přijde automaticky na mail podle data, které jste si zadali ve vstupním jazykovém online testu.

Závěrečná zpráva –  student má povinnost vyplnit on-line závěrečnou zprávu EU Survey, link mu přijde na email do konce daného akademického roku.

Veškeré výše zmíněné formuláře naleznete v odkazu "Formuláře".

------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRODLOUŽENÍ STÁŽE

Studenti, kteří byli v konkurzu vybráni na zahraniční stáž v rámci programu ERASMUS na období zimního  semestru, mohou do 20. 11. 2019 požádat ECTS fakultního koordinátora (jmenný seznam, viz.výše) o prodloužení studijního pobytu na letní semestr a dodat do kanceláře UI 112 (stačí poslat emailem naskenovane) tyto 2 dokumenty:

1.  Získat souhlas zahraniční instituce s prodloužením svého studijního pobytu (formulář Extension of Erasmus ENG)
2.  Získat souhlas ECTS fakultního koordinátora ZČU s prodloužením svého studijního pobytu v zahraničí (formulář Extension of Erasmus ČJ)

Po splnění tří výše uvedených podmínek bude žádost posouzena pracovišti Zahraniční vztahy ZČU. Proti  rozhodnutí  není odvolání.

Výše grantu na prodloužení stáže závisí na momentální finanční situaci.  

Student(ka) je povinen (povinna) oznámit prodloužení studijního pobytu na studijním oddělení ZČU!

OPAKOVANÝ VÝJEZD na mobilitu studentů v programu Erasmus

Evropská komise rozhodla o podmínkách opakovaného výjezdu na mobilitu studentů v rámci programu Erasmus.
Informace naleznete na webové stránce www.naerasmusplus.cz


INFO PRO HANDICAPOVANÉ STUDENTY

Vyžaduje-li Váš zdravotní stav zvýšené náklady, ale rád/a byste se zúčastnil/a studentské mobility v rámci programu Erasmus, můžete požádat o speciální grant.
Vždy musíte splňovat základní podmínky mobility, jak jsou uvedeny v sekci "podmínky mobility". Tento typ speciálního grantu se uděluje pouze studentům s těžkým handicapem nebo se zvláštními potřebami.
Žádost je nutno předložit na formuláři (viz formuláře), připojit lékařskou zprávu, rozpis nákladů a zdůvodnění.

Za těžký handicap se považují různé typy sluchových nebo zrakových vad, tělesný handicap apod. Žádosti posuzuje Komise programu Erasmus, pokud žadatel své náklady zdůvodní a Dům zahraničních služeb disponuje dostatečnými finančními prostředky, bývá mu vyhověno. Věnujte prosím dostatečnou pozornost vyplňování přihlášky.

Pro informace se obraťte na Institucionálního koordinátora programu Erasmus na Vaší škole.

Kontakty pro program Erasmus na IO:

Mgr. Jana Ovsjanniková              Bc. Lenka Porazilová
tel: +420 377 635 773                   tel: +420 377 635 767

ovsjan@rek.zcu.cz                       porazilo@rek.zcu.cz

 

Západočeská univerzita v Plzni
Zahraniční vztahy, UI 112
Univerzitní 20
306 14  Plzeň                                      
Email: erasmus@service.zcu.cz              


Další informace a odkazy

•  Dům zahraniční spolupráce

   Na Poříčí 1035/4
   110 00 Praha 1

www.naerasmusplus.cz

www.dzs.cz

Tel.: +420 221 850 100
Fax: +420 221 850 255
E-mail: info@dzs.cz

 

• Centrum pro studium vysokého školství
       http://www.csvs.cz

Závěrečné zprávy studentů

Závěrečné zprávy studentů, kteří se vrátili ze stáže Erasmus jsou dostupné zde:

http://erasmus-databaze.naep.cz

Lze běžně vybírat dle filtru a třídit podle zemí, univerzit, akademických roků.

Patička