Přejít k obsahu

STIPENDIJNÍ PODPORA INTERSTUD

 • Základní informace o projektu  INTERSTUD
 • Hlavní podmínky pro získání stipendijní podpory Interstud
 • Jednotlivé kroky přijímacího řízení
 • Pravidla stipendijní podpory Interstud
 • Nostrifikace
 • Kontaktní osoba stipendijní podpory Interstud  

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU INTERSTUD

Hlavním cílem projektu INTERSTUD Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) je poskytnout zahraničním studentům ze zemí, které procházejí procesem společenské a ekonomické transformace, kvalitní vzdělání společně s finanční podporou ve formě stipendia. Studenti aktuálně přijímaní do projektu INTERSTUD s touto stipendijní podporou jsou zejména z následujících zemí: Bělorusko a Ukrajina. Projekt je zahrnut do Institucionálního plánu ZČU na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání a je zaměřen na nadané zahraniční studenty. 

HLAVNÍ PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ STIPENDIJNÍ PODPORY  INTERSTUD

 • ukončené středoškolské vzdělání
 • dosažení 18 let
 • výborné studijní výsledky
 • znalost českého jazyka na úrovni B1 (platí pro uchazeče, kteří se hlásí na tyto fakulty: FEL, FST, FPE, FF)
 • zohlednění znalosti českého jazyka na úrovni A2 (platí pro uchazeče, kteří se hlásí na tyto fakulty: FAV, FDULS)

Uchazeči o studium s podporou projektu INTERSTUD se mohou přihlásit pouze na celé studijní programy (bakalářské a navazující magisterské) přednášené v českém jazyce, a to na fakulty, které jsou do projektu zapojeny: 

 • Fakulta aplikovaných věd (FAV)
 • Fakulta elektrotechnická (FEL)
 • Fakulta strojní (FST)
 • Fakulta pedagogická (FPE)
 • Fakulta filozofická (FF)
 • Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS) - uchazeči se řídí podmínkami přijímacího řízení vyhlášeného Fakultou designu a umění LS

Studenti přijatí na ZČU pod  projektem INTERSTUD se musí povinně účastnit intenzivního tříměsíčního jazykového kurzu českého jazyka, který začíná první týden v červnu a končí na začátku září. Tento kurz je zdarma a koná se na Západočeské univerzitě v Plzni.

JEDNOTLIVÉ KROKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

1. Registrace uchazečů o studium se stipendijní podporou projektu INTERSTUD probíhá prostřednictvím předběžné přihlášky (PAF). Tato registrace je přístupná pouze od 1. září do 30. listopadu. Po odeslání předběžné registrace obdrží uchazeč informace o dalších přijímacích procedurách. Při dostatečném počtu uchazečů z konkrétní země je v první polovině prosince organizován pohovor v dané zemi.

Předběžná přihláška (PAF)

2. Do konce prosince musí uchazeč vyplnit kompletní přihlášku (CAF). Vyplněný a vytištěný elektronický formulář CAF, posílá uchazeč společně s požadovanými dokumenty standardní poštou na adresu: Zahraniční vztahy (Lenka Porazilová), Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 30614 Plzeň. Přiložené dokumenty musí být úředně ověřené kopie přeložené do českého nebo anglického jazyka.

Kompletní přihláška (CAF)

Seznam požadovaných dokumentů

3. Souběžně s přihláškami PAF a CAF je uchazeč povinen vyplnit do konce prosince také elektronickou přihlášku ke studiu na ZČU.

4. Každý uchazeč musí uhradit do konce prosince administrativní poplatek za přijímací řízení 500 Kč a zaslat potvrzení o zaplacení na e-mail: porazilo@rek.zcu.cz

Instrukce k  uhrazení administrativního poplatku

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí na ZČU se stipendijní podporou INTERSTUD je uchazeči zasláno na konci února.

V případě neudělení stipendia projektu INTERSTUD může uchazeč na základě svého uvážení studovat v českém studijním programu bez stipendijní podpory projektu INTERSTUD, pokud je fakultou ke studiu přijat. Fakulta může rozhodnout o případné finanční podpoře takového studenta ve formě stipendia z vlastních zdrojů.

PRAVIDLA STIPENDIJNÍ PODPORY INTERSTUD

Stipendijní podpora  INTERSTUD je vyplácena studentům v prvním roce studia, v následujících letech je stipendium vypláceno fakultou. Výše stipendia je 5 000 Kč měsíčně a může se zvýšit/ snížit v závislosti na studijních výsledcích a dodržování studijního řádu.  Výše stipendia vypláceného v zimním semestru 1. ročníku je stanovena na základě docházky a splnění všech testů v rámci intenzivního kurzu českého jazyka. Jakmile je stipendium přiznáno, není možná změna fakulty ani studijního programu či oboru studia.

NOSTRIFIKACE

Zahraniční studenti jsou povinni dle požadavků fakulty předložit nostrifikaci svého předchozího vzdělání, a to nejdéle k zápisu na začátku akademického roku. Nostrifikováno může být pouze úplné ukončené vzdělání. Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje nostrifikuje vysvědčení vydané zahraniční školou, která svým obsahem a rozsahem odpovídá střední škole nebo vyšší odborné škole. O uznání vysokoškolského vzdělání ze zahraničí rozhoduje rektor ZČU.

KONTAKTNÍ OSOBA STIPENDIJNÍ PODPORY INTERSTUD

Lenka Porazilová, e-mail: porazilo@rek.zcu.cz

Tel.:  +420 377 635 767

 

 

 

 

 

 

 

Patička