Přejít k obsahu

STIPENDIJNÍ PODPORA INTERSTUD

 • Základní informace o projektu  INTERSTUD
 • Hlavní podmínky pro získání stipendijní podpory Interstud
 • Výběrové řízení pro zařazení do stipendijního projektu
 • Pravidla stipendijní podpory Interstud
 • Kontaktní osoba  

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU INTERSTUD

Hlavním cílem projektu INTERSTUD Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) je podpora nadaných zahraničních studentů formou mimořádného stipendia. Projekt je zahrnut do Institucionálního plánu ZČU na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

HLAVNÍ PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ STIPENDIJNÍ PODPORY  INTERSTUD

 • ukončené středoškolské vzdělání (uchazeči o studium v bakalářském programu) nebo bakalářské vzdělání (uchazeči o studium v navazujícím magisterském programu).  
 • dosažení 18 let před nástupem do kurzu ČJ
 • výborné studijní výsledky
 • znalost českého jazyka na úrovni A2 (v době konání přijímacího pohovoru)
 • splnění jedné z následujících podmínek:

  1. složení SAT Reasoning Test/SAT Subject Tests a doložení certifikátu o zkoušce z ČJ na úrovni A2 (pouze CCE nebo UJP ZČU), výsledek testu předložit do 30. 9. 2019

  2. osobní účast na přijímacích pohovorech

 • vybraní uchazeči se musí povinně účastnit intenzivního jazykového kurzu českého jazyka. Kurz začíná první týden v únoru a končí na konci června. Tento kurz je pro studenty zdarma a koná se v kampusu ZČU.

Uchazeči o studium s podporou projektu INTERSTUD se mohou přihlásit pouze na celé studijní programy (bakalářské a navazující magisterské) přednášené v českém jazyce, a to na fakulty, které jsou do projektu zapojeny: 

 • Fakulta aplikovaných věd (FAV)
 • Fakulta elektrotechnická (FEL)
 • Fakulta strojní (FST)
 • Fakulta pedagogická (FPE)
 • Fakulta filozofická (FF)
 • Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS) - uchazeči se řídí podmínkami přijímacího řízení vyhlášeného Fakultou designu a umění LS. Přihlášku do projektu INTERSTUD vyplňují během talentových zkoušek. Vybraní uchazeči FDULS se nemusí účastnit intenzivního jazykového kurzu českého jazyka.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO ZAŘAZENÍ DO STIPENDIJNÍHO PROJEKTU

Registrace uchazečů do projektu INTERSTUD probíhá prostřednictvím přihlášky „INTERSTUD Application Form“, jenž je přístupná v termínu od 1. července 2019 do 15. září 2019. Tento formulář není přihláška ke studiu na ZČU.

Vyplněný a podepsaný formulář „INTERSTUD Application Form“, odešle uchazeč společně s požadovanými dokumenty na adresu koordinátora projektu INTERSTUD do 30. 9. 2019 (Zahraniční vztahy - Lenka Porazilová, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 30100 Plzeň). Přiložené dokumenty musí být úředně ověřené kopie přeložené do českého nebo anglického jazyka.

INTERSTUD Application Form

Seznam požadovaných dokumentů

První týden v říjnu se uskuteční přijímací pohovory v Rusku (Moskva) a v České republice (Plzeň, kampus ZČU). Součástí pohovoru je test z učiva středoškolské matematiky, jazykový test (volný výběr ze tří jazyků – angličtiny, němčiny a francouzštiny), test z českého jazyka a osobní  pohovor.

Výsledky testů a zaslané dokumenty posoudí komise projektu INTERSTUD a spolu s návrhem na udělení stipendia je předá příslušné fakultě, která rozhodne o zařazení/nezařazení uchazeče do projektu INTERSTUD.

Rozhodnutí o přijetí do stipendijní projektu INTERSTUD je uchazeči oznámeno první týden v listopadu. Přijatí studenti obdrží potvrzení o přijetí do kurzu českého jazyka, které předkládají k žádosti o vízum k pobytu nad 90 dní za účelem ostatní.

Souběžně s přihláškou INTERSTUD je uchazeč povinen vyplnit do konce ledna elektronickou přihlášku ke studiu na ZČU a uhradit administrativní poplatek za přijímací řízení 500 Kč. Bez splnění této povinnosti bude uchazeč z projektu INTERSTUD vyřazen.

Vybraní uchazeči se řídí podmínkami vyhlášeného přijímacího řízení dané fakulty, která v řádném termínu vydá rozhodnutí o přijetí/nepřijetí studenta ke studiu na ZČU. Student bude zapsán ke studiu ve standardním termínu, a to pouze v případě splnění podmínek vyhlášeného přijímacího řízení. 

PRAVIDLA STIPENDIJNÍ PODPORY INTERSTUD

Po dobu trvání jazykového kurzu má student status účastníka kurzu a je mu poskytnuta finanční podpora ve formě úhrady ubytování na koleji. Ostatní náklady na pobyt si po dobu konání kurzu hradí účastník z vlastních prostředků.

První výplatu stipendia obdrží student v září.

Stipendijní podpora  INTERSTUD je vyplácena studentům v prvním roce studia, v následujících letech je stipendium vypláceno fakultou. Výše stipendia je 5 000 Kč měsíčně a může se zvýšit/snížit v závislosti na studijních výsledcích a dodržování studijního řádu. Výše stipendia vypláceného v zimním semestru 1. ročníku je stanovena na základě docházky a splnění všech testů v rámci intenzivního kurzu českého jazyka. Jakmile je stipendium přiznáno, není možná změna fakulty ani studijního programu či oboru studia.

KONTAKTNÍ OSOBA

Lenka Porazilová, e-mail: porazilo@rek.zcu.cz

Tel.:  +420 377 635 767

 

 

 

 

 

 

 

Patička