Přejít k obsahu

Služby International Office zahraničním vědcům a hostům

Zahraničním vědcům zajišťujeme následující:

 • Poskytování informací o možnostech zaměstnání na ZČU

 • Zprostředkování uzavření pracovní smlouvy se ZČU

 • Informování o vízových povinnostech a dalších náležitostech nutných pro vstup do ČR

 • Zajištění ubytování

 • Pomoc s aklimatizací během pobytu v Plzni a zaměstnání na ZČU

Vědecký pobyt

Institut dlouhodobého pobytu za účelem vědeckého výzkumu zjednodušuje proceduru

přijímání výzkumníků ze zemí mimo Evropskou unii (tzv. Třetích zemí). Tento typ pobytu je zakotven ve směrnici EU 2005/71/EC a dvou doporučeních 2005/762/EC a 2005/761/EC.
O tento typ pobytového povolení mohou žádat vědci působící ve výzkumných institucích, nikoli však studenti. Výzkumník je definován jako státní příslušník, který je držitelem vysokoškolského vzdělání a je přijat výzkumnou institucí k vykonávání výzkumného projektu, na nějž je vyžadována vysoká kvalifikace.

 Žádost o dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu pro občany třetích zemí

Náležitosti potřebné k žádosti:

 1. Dohoda o hostování (originál vystavený výzkumnou organizací)

 2. Písemný závazek organizace (originál; povinná příloha k Dohodě o hostování)

 3. Cestovní zdravotní pojištění (základní pojištění pro nutnou a neodkladnou zdravotní péči; doporučené pojišťovny: VZP, Slavia, MAXIMA, UNIQUA, VICTORIA-VOLKSBANKEN)

 4. Výpis z rejstříku trestů ze země původu a ze států, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců

 5. Vyplněná ZELENÁ žádost

 6. Cestovní doklad (pas)

 7. 2 pasové fotografie

 8. Na požádání lékařskou zprávu, že netrpíte závažnou nemocí

Žádost se podává osobně na českém zastupitelském úřadě v zahraničí (o schůzce výzkumník informuje International Office), všechny dokumenty musí být v českém jazyce, případně opatřeny úředním překladem. Po schválení žádosti, vyzvednutí vstupního víza na velvyslanectví/konzulátu a příjezdu do ČR je výzkumníkovi za osobní asistence ZV vystavena biometrická karta jako doklad povolení k dlouhodobému pobytu (poplatek za vydání karty činí 2500 Kč). S touto kartou a platným cestovním dokladem může cestovat do jiných zemí schengenského prostoru a strávit na jejich území až 3 měsíce během jakéhokoli šestiměsíčního období.

Prodloužení povolení k pobytu za účelem vědeckého výzkumu pro občany třetích zemí 

Náležitosti potřebné k žádosti:

 1. Dohoda o hostování (originál)

 2. Písemný závazek organizace (originál)

 3. Cestovní doklad (pas)

 4. 1 fotografie

 5. Vyplněná ZELENÁ žádost

 6. Doklad o ubytování (originál nájemní smlouvy nebo potvrzení o ubytování s notářsky ověřeným podpisem)

Hlášení změn

Veškeré změny spojené s pobytem na území (změna adresy, pasu, rodinného stavu, zaměstnavatele ad.) je nutné nahlásit na příslušném úřadu Ministerstva vnitra. V případě ohlášení změny adresy (lhůta 30 dnů od data změny) je nutné vystavit novou kartu rezidenta (poplatek 1000 Kč).  

Potřebné dokumenty:

 1. Formulář pro oznámení změn

 2. Originál nové nájemní smlouvy nebo notářsky ověřené Potvrzení o zajištění ubytování

 3. Cestovní doklad (pas)

Předčasné ukončení Dohody o hostování - skončení pracovního poměru
Shrnutí, co je třeba provést po skončení pracovního poměru: Informovat PER a International Office. ZČU má lhůty pro splnění oznamovací povinnosti vůči Úřadu práce, zdravotní pojištovně, správě sociálního zabezpečení a finančnímu úřadu. V neposlední řadě je o předčasném skončení Dohody o hostování nutné informovat Odbor azylové a migrační politiky MVČR.

Text

Patička