Přejít k obsahu

Náhrada cestovních výdajů pedagogickým a vědeckým pracovníkům ZČU vyjíždějícím na stipendijnístudijní pobyty do zahraničí v rámci mezinárodních smluv (vládních stipendií MŠMT):

Cestovné je propláceno Domem zahraničních služeb v rámci programu podpory mezinárodní mobility učitelů na základě smlouvy o poskytování náhrad jízdních výdajů vzniklých v souvislosti s plněním mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána. Cestovné je propláceno formou zpětné refundace vždy jednou za čtvrtletí kalendářního roku.

POSTUP:
Vyslaná osoba  nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení pobytu v zahraničí (nejpozději do posledního dne daného čtvrtletí a pro úhradu cestovních  výdajů za IV. čtvrtletí  nejpozději do 31.10. ) předloží na oddělení Zahraniční vztahy  (ZV) ZČU následující podklady:

1. jméno účastníka stáže (včetně  informace, zda je student nebo pedagog), stát konání stáže, termín stáže, celková částka za mezinárodní dopravu do místa konání stáže (nelze hradit  dopravu v ČR)

2. kopii letenek nebo jízdenek

3. kopii dokladů o zaplacení (ne však výpis z osobního účtu vysílaného, pokud dopravu zálohuje ze svých prostředků)

4.  čitelnou kopii akceptačního dopisu potvrzující přijetí k pobytu na zahraniční vysoké škole/instituci

Oddělení ZV shromáždí požadavky a po konci daného čtvrtletí je hromadně zašle na MŠMT. V případě výjezdu po 30. 9. je potřeba nahlásit svůj výjezd s dostatečným předstihem a s přibližnou částkou jízdních výloh. ZV zažádá o předfinancování cestovného na základě odhadnuté částky.

MŠMT převede finanční prostředky k výplatě cestovného na účet ZČU do konce kalendářního roku, ve kterém se mobilita uskutečnila. ZV převede cestovné z účtu ZČU na účet vyslané osoby nebo vysílající katedry (závisí na interním postupu, zda jízdenku vysílanému zálohuje pracoviště nebo zda ji zálohuje účastník stáže ze svých prostředků). Kontakt: Pavlína Bínová,  binova@rek.zcu.cz

Patička