Přejít k obsahu

Náhrada cestovních výdajů studentům ZČU vyjíždějícím na stipendijnístudijní pobyty do zahraničí v rámci mezinárodních smluv (vládních stipendií MŠMT):

Cestovné je vypláceno z Rozvojových programů MŠMT – Program Mobilit. (Pobytové stipendium je vypláceno studentům přímo MŠMT nebo přijímající institucí; informace poskytne referent MŠMT, který je odpovědný za administraci s konkrétní zemí.)

POŽADAVKY NA PROPLACENÍ CESTOVNÉHO NA STUDIJNÍ POBYTY USKUTEČNĚNÉ V ROCE 2017 NAHLASTE NEJPOZDĚJI DO 31. ZÁŘÍ 2017 (po tomto termínu není možné zažádat o proplacení cestovného).

PODKLADY PRO VÝPLATU CESTOVNÉHO:

  • Originál cestovního dokladu - letenky/jízdenky (při vyplacení stipendia předem – kopie). Student je povinen použít přiměřený způsob (druh) dopravy (vlak 2. vozové třídy, autobus, zlevněné letenky typu APEX, PEX, GTS apod., využití studentských slev v rámci mezinárodní studentské karty ISIC a služeb cestovních kanceláří, které nabízejí zvýhodněné letenky pro studenty - např. Letenky levně)
     - při použití vlastní dopravy- „Potvrzení o ceně jízdného“ s uvedením ceny zpáteční vlakové jízdenky, 2. vozové třídy,  vydává Místenková pokladna ČD Plzeň.

  • Originál dokladu o zaplacení jízdného – příjmový pokladní doklad/faktura.

  • Kopii akceptačního dopisu potvrzující přijetí na zahraniční vzdělávací instituci - musí obsahovat i termín pobytu.

  • Kopii rozhodnutí nebo osvědčení o přidělení pobytu z MŠMT/AIA

  • Podepsaný formulář Prohlášení studenta (po dohodě se studentem připraví oddělení Zahraniční vztahy).

Studenti, kteří vyjíždí na vládní stipendia prostřednictvím konkurzů předloží zároveň kopii Návrhu na vyslání.

PO NÁVRATU STUDENTA ZE STUDIJNÍHO POBYTU JE NEZBYTNÉ TAKÉ DOLOŽIT:

  • Transcript of Records - výpis dosažených výsledků (v případě studijního pobytu doložit splnění 20 ECTS kreditů, u zemí bez ECTS kreditního systému absolvování min. 4 předmětů, doktorandi - řádně potvrzené studijní aktivity). V případě výjezdů doktorandů si Transcript of Records nechají potvrdit také od svého školitele.

!!! ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU ODEVZDAT DO 30 DNŮ PO NÁVRATU ZE STUDIJNÍHO POBYTU (nejpozději však do  31.12. daného roku) !!!

Cestovné bude vyplaceno na základě doložení kompletně vyplněných výše uvedených podkladů.

Kontakt: Maryna Charlamova,  mcharlam@rek.zcu.cz

Patička