Přejít k obsahu

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

POZOR! 1. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PROBÍHÁ NA JEDNOTLIVÝCH FAKULTÁCH V LISTOPADU/ PROSINCI 2017, DALŠÍ KOLA VŘ PROBÍHAJÍ V ZIMĚ A NA JAŘE. 

Termín a způsob výběrového řízení do programu je plně v kompetenci fakulty (do dubna 2018), kromě speciálních nabídek z KR-ZV. Informace o způsobu a termínu výběrového řízení poskytnou kontaktní osoby na každé fakultě. 

Kontaktní osoby na jednotlivých fakultách pro rok 2018 (tyto osoby potvrzují Student Application form a Learning Agreement pokud není určeno jinak):

FPE
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. - již vybraným studentům potvrzuje LA, SAF
Bc. Petr Košik (Katedra tělesné výchovy) - může poskytnout informace

FF
PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D.- již vybraným studentům potvrzuje LA, SAF
Bc. Pavla Ludwigová (děkanát FF) - může poskytnout informace

FST
Ing. Roman Čermák Ph.D. - již vybraným studentům potvrzuje LA, SAF
Ing. Šárka Trapp Cajthamlová (děkanát FST) - může poskytnout informace

FEL
Ing. Jan Michalík, Ph.D. - již vybraným studentům potvrzuje LA, SAF

FEK
RNDr. Jiří Preis, Ph.D.
Mgr. Ivana Kutáčová (SMA) - již vybraným studentům potvrzuje LA, SAF
 
FAV
Doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D. - studenti doktorského studia - již vybraným studentům potvrzuje LA, SAF
Doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D. - studenti bakalář. a magister. programů - již vybraným studentům potvrzuje LA, SAF 

FDU
Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D. - již vybraným studentům potvrzuje LA, SAF
Mgr. Markéta Kohoutková - může poskytnout informace

FPR
JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. - již vybraným studentům potvrzuje LA, SAF
Ivana Jurčová (Katedra ústavního práva) - může poskytnout informace

FZS
PhDr. Alena Pistulková - již vybraným studentům potvrzuje LA, SAF
Mgr. Jaroslava Nováková - může poskytnout informace

Kontaktní osoba v Kanceláři rektora - Zahraniční vztahy (KR-ZV) – Bc. Maryna Charlamova.

GRANT

Výše grantu pro rok 2018 je diferencována dle cílové destinace, viz výše finančního příspěvku INTER-18

Vybraní studenti neprodleně kontaktují ZV a domluví se na potřebných formulářích a výplatě grantu.

FORMULÁŘE, KTERÉ JE STUDENT POVINEN ODEVZDAT PŘED VÝJEZDEM:

Student Application Form/SAF - přihláška studenta. Formulář musí být potvrzen vysílající organizací – tj. fakulta ZČU, na které student studuje (razítko a podpis kontaktní osoby - seznam viz výše)  a přijímající  institucí  tj.  univerzita, na které bude student studovat v zahraničí (údaje o koordinátorovi/International Office a kontakt, razítko a podpis děkana nebo oprávněného zástupce univerzity/fakulty). Přijímající instituce musí potvrdit dobu, na kterou studenta přijímá.

Learning Agreement/LA - studijní smlouva studenta. LA se podepisuje za vysílající (ZČU) i za přijímající instituci. Za ZČU podepisuje:
- institucionální koordinátor – Bc. Maryna Charlamova (Zahraniční vztahy)
- fakultní koordinátor - kontaktní osoba (viz výše uvedený seznam) z každé fakulty.

Vyplňují i studenti doktorského studijního programu. Tito studenti si nechají LA parafovat od svého školitele.

Změny v LA je třeba nahlásit do 1 měsíce ode dne příjezdu na zahraniční instituci a nechat řádně potvrdit.  Obdobně potvrdí změny LA i přijímající instituce.

Účastnická smlouva/ÚS - nezbytná k výplatě stipendia. Tento dokument připraví odpovědná osoba na oddělení Zahraničních vztahů a student se tím zavazuje plnit podmínky programu. Podepisuje se ca 1 měsíc před odjezdem. 

PŘED ODJEZDEM MUSÍ BÝT BEZPODMÍNEČNĚ ODEVZDANÉ FORMULÁŘE STUDENT APPLICATION FORM A LEARNING AGREEMENT (ŘÁDNĚ VYPLNĚNY A POTVRZENY PŘIJÍMAJÍCÍ I VYSÍLAJÍCÍ INSTITUCÍ). ZÁROVEŇ MUSÍ BÝT PODEPSÁNA ÚČASTNICKÁ SMLOUVA. BEZ TĚCHTO FORMULÁŘŮ NEBUDE STIPENDIUM VYPLACENO.

FORMULÁŘE, KTERÉ MŮŽE STUDENT POTŘEBOVAT BĚHEM VÝJEZDU:

Changes to original proposed Learning Agreement/CH_LA - změny ke studijní smlouvy studenta. Vyplňuje se, pokud student svou studjní náplň mění v průběhu výjezdu. Změny se provádí cca do 1 měsíce od výjedu na přijímající instituci.

FORMULÁŘE, KTERÉ JE STUDENT POVINEN ODEVZDAT PO PŘÍJEZDU:

Transcript of Records/ToR - výpis dosažených výsledků studia v zahraničí. Tento dokument musí být řádně potvrzen od přijímající instituce. Na Transcriptu musí být také uveden datum od kdy do kdy byl student na studijním pobytu. Toto datum se musí shodovat s datem uvedeným v Účastnické smlouvě! V případě kratšího data uvedeného na Transcriptu, vrací student poměrnou částku přiděleného stipendia (za nedodržení stanovené doby pobytu).

Akceptuje se i formulář, který vydá zahraniční instituce sama.

Závěrečná zpráva/ZZ - student vyplní vše podle osnovy a poté zprávu zašle na email: mcharlam@rek.zcu.cz do 1 měsíce od ukončení pobytu. 

!!! VŠECHNY DOKUMENTY MUSÍ STUDENT ODEVZDAT DO 30 DNŮ PO NÁVRATU ZE STUDIJNÍHO POBYTU !!!

V PŘÍPADĚ STUDIJNÍHO VÝJEZDU ZA ÚČELEM SBĚRU MATERIÁLU NA BAK., DIPL, DISERTAČNÍ PRÁCE ČI PRÁCE NA SPECIFIKOVANÉM PROJEKTU, VÝZKUMU PLATÍ PRO VÝŠE UVEDENÉ FORMULÁŘE TAKÉ:

  •  Learning Agreement (studijní smlouva) studenta bude zároveň parafována vedoucím studentovy práce (či řešitelem projektu, výzkumu). Vedoucí (řešitel) práce svým podpisem na Learning Agreementu souhlasí s výjezdem studenta a jeho záměrem na zahraniční stáži.

  • Po návratu ze studijního pobytu si student musí nechat parafovat vedoucím studentovy práce i Transcript of Records.  Vedoucí studentovy práce svým podpisem na Transcript of Records je srozuměn s dosaženými výsledky a potvrzuje tak jejich přínos k práci studenta.

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY STUDENTŮ K NAHLÉDNUTÍ.

POKUD NEVÍTE, KDE SEHNAT KONTAKT NA NĚKTEROU Z UVEDENÝCH OSOB, VYZKOUŠEJTE TELEFONNÍ SEZNAM ZČU (po rozkliknutí konkrétní osoby získáte více informací) - http://phone.zcu.cz

 

Patička