Přejít k obsahu

Mobilitní program INTER, tzv. FREEMOVERS

INFORMACE K VÝJEZDŮM V ROCE 2018

Výjezdy se budou uskutečňovat v rámci Rozvojových programů MŠMT a Institucionálního plánu ZČU. Tento program se každoročně schvaluje počátkem roku na MŠMT.

 

PROGRAM JE ZAMĚŘEN NA MEZINÁRODNÍ MOBILITU STUDENŮ VYSOKÝCH ŠKOL, A TO V RÁMCI:

A) bilaterálních smluv o přímé spolupráci mezi vysokými školami (NEJEDNÁ SE O BILATERÁLNÍ SMLOUVY V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS)
Vyslání studentů v rámci této mobility je podmíněna smlouvou o vzájemné spolupráci příslušné fakulty/katedry ZČU. Informace o spolupracujících institucích poskytnou proděkani pro vnější vztahy jednotlivých fakult. Seznam uzavřených bilaterálních smluv.

B) „freemovers“
Student si veškerou administraci spojenou s přijetím a studijním pobytem na zahraniční instituci zařizuje sám. U této formy výjezdu nemusí mít fakulta s přijímající vzdělávací institucí uzavřenou bilaterální smlouvu. 

 Tzn. student může vyjet na základě uzavřené bil. smlouvy (bod A) nebo pokud si najde instituci, kde není uzavřena tato bilaterální smlouva, a domluví si zde své přijetí, tak jako tzv. free mover.

 

PRO OBĚ VARIANTY PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY PROGRAMU: 

  • Vyslání studenta je podmíněno souhlasem vysílající instituce (příslušná fakulta ZČU) a přijímající zahraniční institucí.

  • Informace o volných místech v programu a případném výběrovém řízení poskytnou kontaktní osoby uvedené níže.

  • Musí se vždy jednat o studijní pobyt, který odpovídá jednomu z účelu studijní stáže (viz informace níže).

  • Vyjíždět mohou studenti prezenčního i kombinovaného studia bak., mag., doktorských studijních programů.

  • Studenti během svého studijního pobytu v zahraničí nesmějí přerušit studium na ZČU.

  • Délka studia studenta na ZČU se jeho zahraničním pobytem nezbytně neprodlouží.

  • Minimální délka pobytu je 30 dní.

  • Pobyt studentům nesmí být spolufinancován z dalších zdrojů (především Erasmus).

  • Výjezdy je možné uskutečnit od ledna do prosince roku 2018.

  • Studované předměty/ kurzy by se měly shodovat se studijním plánem studenta na ZČU, aby je bylo možné následně uznat.

 

ÚČEL ZAHRANIČNÍ STUDIJNÍ STÁŽE (STUDIJNÍ POVINNOSTI V ZAHRANIČÍ)

1) Absolvování celého semestru výuky  na zahraniční instituci včetně doložení absolvovaných výsledků studia (Transcript of Records), v případě zemí s ECTS systémem doložením splnění min. 20 ECTS kreditů. U zemí bez ECTS systému zapsání a absolvování minimálně čtyř, popř. více předmětů.
2) Zpracování podkladů pro bakalářskou, diplomovou či disertační práci včetně sběru materiálů, např. v knihovně.
3) Jazykový či jiný odborný kurz. Jazykový kurz se týká především studentů, jejichž hlavním oborem je studium daného jazyka. Popř. se bude akceptovat výjezd studenta na odborný jazykový kurz v rámci specializovaných kurzů (většinou letní univerzity) organizované zahraničními univerzitami.

Patička